Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

Στην ΟΛΥΜΠΟΣ γνωρίζουμε ότι η ανάπτυξη της οικονομίας εξαρτάται άμεσα από την βιωσιμότητα του οικοσυστήματος. Προσπαθούμε να συμβάλλουμε ενεργά στην προστασία του περιβάλλοντος και στην εξοικονόμηση των φυσικών μας πόρων ελαχιστοποιώντας τις επιπτώσεις των δραστηριοτήτων μας στο φυσικό περιβάλλον.  Η ΟΛΥΜΠΟΣ με αίσθημα ευθύνης για το περιβάλλον προχώρησε σε μία καινοτόμα και μοναδική επένδυση, η οποία αφορά την παραγωγή βιοαερίου από την αναερόβια επεξεργασία λυμάτων.

Είναι η μοναδική στην Ευρώπη στο χώρο της γαλακτοκομίας και το ύψος της ανήλθε στα 10 εκ € συμπεριλαμβανομένης της καύσης της παραγόμενης λυματολάσπης. Στόχοι της επένδυσης είναι η προστασία του περιβάλλοντος και η εξοικονόμηση των φυσικών πόρων του πλανήτη.

Τα οφέλη από το έργο είναι:  

  • Μείωση έκλυσης διοξειδίου του άνθρακα κατά 60%.
  • Μείωση εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου.
  • Παραγωγή ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας.
  • Μηδενισμός των οργανικών αποβλήτων.
  • Μείωση της χρήσης ηλεκτρικής ενέργειας κατά 70% έναντι της επεξεργασίας με αερόβια τεχνολογία.

Με το έργο αυτό και την εγκατάσταση παραγωγής πράσινης ενέργειας αναδεικνύεται έμπρακτα η εταιρική ευθύνη της ΟΛΥΜΠΟΣ απέναντι στο περιβάλλον και στην κοινωνία.