BiYO ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

1. Αντικείμενο

Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚA ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΕΙΑ Α.Ε.» και το διακριτικό τίτλο «ΟΛΥΜΠΟΣ» με έδρα τα Τρίκαλα, διεύθυνση 5ο χλμ.  Τρικάλων – Πύλης, τηλέφωνο επικοινωνίας 24310 61222, διενεργεί δράση επιβράβευσης (περαιτέρω η δράση), η οποία θα διενεργηθεί δια του διαδικτυακού τόπου www.olympos.gr/biyo

2.Δικαίωμα Συμμετοχής.

Με την επιφύλαξη όσων ορίζονται στον όρο 3 κατωτέρω, δικαίωμα συμμετοχής στη δράση έχουν όσοι κατοικούν σε Ελλάδα. Συμμετοχή ανηλίκου στο Διαγωνισμό προϋποθέτει την προηγούμενη συγκατάθεση των προσώπων που ασκούν τη γονική μέριμνά του ή των επιτρόπων του.

3.Τρόπος Συμμετοχής.

Όσοι επιθυμούν να συμμετέχουν στη δράση θα πρέπει να συμπληρώσουν τη φόρμα αποστολής άλμπουμ και να δεχθούν τους όρους συμμετοχής, τα οποία είναι αναρτημένα στο Διαδικτυακό Τόπο: www.olympos.gr/biyo. Συγκεκριμένα ο κάθε χρήστης θα πρέπει να συμπληρώσει τα προσωπικά στοιχεία του όπως ζητούνται από την εφαρμογή, ήτοι όνομα, επώνυμο, όνομα παιδιού, ηλικία παιδιού, τηλέφωνο, email, διεύθυνση (οδό, αριθμό, ΤΚ πόλη/περιοχή), καθώς και να επιλέξει το σχετικό κουτάκι αποδοχής των όρων της εφαρμογής αφού τους έχει διαβάσει και αποδεχθεί. Στη συνέχεια η «ΟΛΥΜΠΟΣ» θα αποστέλλει το άλμπουμ στον συμμετέχοντα με σκοπό την συμπλήρωσή του. Με τη συμπλήρωση των 15 διαφορετικών αυτοκόλλητων του άλμπουμ και την αποστολή του άλμπουμ στην «ΟΛΥΜΠΟΣ» ο συμμετέχων θα παραλαμβάνει ένα δώρο επιβράβευσης καθώς επίσης και ένα κενό άλμπουμ. Τα αρχεία τα οποία θα τηρεί ο Διοργανωτής, με τα ανωτέρω στοιχεία των συμμετεχόντων θα συνιστούν πλήρη απόδειξη αναφορικά με τη λήψη οποιασδήποτε συμμετοχής στη δράση από το σύστημα του Διοργανωτή.

Σημειώνεται ότι επιτρέπεται η πολλαπλή συμμετοχή στη δράση και κάθε συμμετέχοντας μπορεί να αποστείλει περισσότερα από ένα συμπληρωμένα άλμπουμ.

4.Δώρα.

Το είδος και ο αριθμός των δώρων που αποστέλλονται στους συμμετέχοντες είναι συγκεκριμένος, οπότε σε περίπτωση πολλαπλής συμμετοχής δεν μπορεί να αποκλειστεί το ενδεχόμενο να αποσταλεί το ίδιο δώρο, το οποίο και δεν είναι δεκτικό αλλαγής ή ανταλλαγής με άλλο δώρο  και με την αποστολή του συνόλου των δώρων θα υπάρχει επανάληψη δώρου. Με την εξάντληση των αποθεμάτων των δώρων καθώς επίσης και με την αντικατάσταση του άλμπουμ η δράση παύει να ισχύει

  1. Εκπαιδευτικό Παιχνίδι «Πως ανακυκλώνω»
  2. Εκπαιδευτικό Παιχνίδι «Ζωάκια Φάρμας»
  3. Εκπαιδευτικό Παιχνίδι «Μαθαίνω να τρώω»
  4. Σετ πλαστελίνης «Art & Fun»
  5. Σετ Ζωγραφικής «Art & Fun»

Τα Δώρα είναι προσωπικά και οι συμμετέχοντες στη δράση δεν έχουν το δικαίωμα εκχώρησης ή μεταβίβασης αυτών ή ανταλλαγής τους με χρήματα ή άλλα αντικαταστατά πράγματα.

5. Αποστολή δώρων.

Ο Διοργανωτής θα αποστέλλει τα Δώρα του Διαγωνισμού στους συμμετέχοντες ταχυδρομικά, με δικές του δαπάνες, στη διεύθυνση την οποία γνωστοποίησαν στη Φόρμα Συμμετοχής. Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε συμμετέχων του Διαγωνισμού αρνηθεί να παραλάβει το Δώρο του ή σε περίπτωση που δε μπορεί να βρεθεί στη διεύθυνση που γνωστοποίησε στη Φόρμα Συμμετοχής, ο Διοργανωτής δικαιούται να μην αποδώσει τα εν λόγω Δώρα.

6. Άρνηση αποδοχής του Δώρου.

Σε περίπτωση που κάποιος συμμετέχοντας δεν επιθυμεί να αποδεχθεί το Δώρο του ή η συμμετοχή του κριθεί άκυρη, το πρόσωπο αυτό χάνει το δικαίωμά του επί του Δώρου.

7. Ευθύνη.

Ο Διοργανωτής δεν θα ευθύνεται για πραγματικά ελαττώματα που τυχόν εμφανισθούν στα Δώρα, για τα οποία οι συμμετέχοντες στη δράση πρέπει να απευθυνθούν απευθείας στους κατασκευαστές των Δώρων ή στη σχετική αντιπροσωπεία. Τα Δώρα που θα παραδοθούν κατά τους παρόντες όρους παρέχονται με αιτία την δράση επιβράβευσης, στην κατάσταση στην οποία αυτά έχουν και ευρίσκονται, αποκλειόμενης της εφαρμογής των διατάξεων περί ευθύνης του πωλητή ή άλλων διατάξεων που θεμελιώνουν ευθύνη αναφορικά με πραγματικά ελαττώματα, συμφωνημένες ιδιότητες, κλπ, έναντι του Διοργανωτή.

8. Πληροφορίες – Παράπονα.

Για οποιαδήποτε πληροφορία ή παράπονο σχετικά με τη δράση οποιοσδήποτε συμμετέχων ή τρίτος μπορεί να επικοινωνήσει με την εταιρία «ΟΛΥΜΠΟΣ» στα τηλέφωνα επικοινωνίας 800 800 1234 χωρίς χρέωση.

9. Προσωπικά Δεδομένα.

Ο Διοργανωτής ενημερώνει το κοινό ότι ο ίδιος κατ’ εντολή και για λογαριασμό του θα επεξεργασθεί προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων στη δράση, κατά την έννοια του ν. 2472/1997, με σκοπό τη διεξαγωγή της και την επιβράβευση των συμμετεχόντων με την απόδοση των Δώρων σε αυτούς.

Τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων, συνιστούν αρχείο προσωπικών δεδομένων  για το οποίο έχει γίνει νόμιμη γνωστοποίηση στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Υπεύθυνος και εκτελών την επεξεργασία του εν λόγω αρχείου είναι η  ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΕΙΑ Α.Ε. » και το διακριτικό τίτλο «ΟΛΥΜΠΟΣ» διεύθυνση 5ο χλμ. Τρικάλων – Πύλης. Σκοπός σύστασης του αρχείου είναι η συλλογή συμμετοχών για τη Δράση στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης Facebook και στο διαδικτυακό τόπο www.olympos.gr/biyo.  Τρίτοι αποδέκτες του αρχείου δεν υπάρχουν. Τα υποκείμενα των οποίων τα στοιχεία θα ενταχθούν στο αρχείο έχουν δικαίωμα πρόσβασης σε αυτό και αντίρρησης αναφορικά με τα δεδομένα που τα αφορούν, σύμφωνα με τα άρθρα 12 και 13 του ν.2472/1997.

Η «ΟΛΥΜΠΟΣ» θα συλλέξει και θα επεξεργαστεί τα εξής δεδομένα σχετικά με τα στοιχεία επικοινωνίας σας: όνομα, επώνυμο, όνομα παιδιού, τηλέφωνο, email, διεύθυνση (οδό, αριθμό, ΤΚ πόλη/περιοχή). Όλα τα δεδομένα θα αντιμετωπιστούν ως εμπιστευτικά και θα χρησιμοποιηθούν: α) για να σας προμηθεύει η «ΟΛΥΜΠΟΣ» με δωρεάν προϊόντα – δείγματα που παράγει και β) για την προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών της «ΟΛΥΜΠΟΣ». Τα προσωπικά σας δεδομένα θα αποθηκευτούν σε σκληρό δίσκο σε ηλεκτρονικό υπολογιστή που θα βρίσκεται στην έδρα της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΕΙΑ, στο Δήμο Πύλης, στο 5ο χλμ Τρικάλων – Πύλης, Τ.Κ. 42100 και σε αυτά ενδέχεται να έχουν πρόσβαση οι υπάλληλοι του ομίλου της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΕΙΑ σε ολόκληρο τον κόσμο, μόνο στο βαθμό που απαιτείται.

Η «ΟΛΥΜΠΟΣ» θα διατηρήσει τα προσωπικά σας δεδομένα για πέντε (5) έτη από την υπογραφή της παρούσας.

Μπορείτε να ενημερωθείτε εκτενέστερα για τα προσωπικά δεδομένα που αποθηκεύει και επεξεργάζεται η «ΟΛΥΜΠΟΣ» σχετικά με εσάς, επικοινωνώντας στο email: [email protected] και στο τηλέφωνο 2431061222. Επιπλέον, μπορείτε να προβάλλετε αντιρρήσεις κατά της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων, να ζητήσετε τη διόρθωση των προσωπικών σας δεδομένων ή να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας σε τέτοια επεξεργασία ανά πάσα στιγμή. Εάν θέλετε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ή να ζητήσετε τη διόρθωση των προσωπικών σας δεδομένων, επικοινωνήστε με την «ΟΛΥΜΠΟΣ» στο email: [email protected] και στο τηλέφωνο 2431061222. Επιπλέον, εάν έχετε οποιοδήποτε παράπονο για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από την «ΟΛΥΜΠΟΣ», μπορείτε να απευθυνθείτε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Μπορείτε να λάβετε αντίγραφο των προσωπικών σας δεδομένων σε μια δομημένη και μηχανικώς αναγνώσιμη μορφή, επικοινωνώντας με την «ΟΛΥΜΠΟΣ» στο email: [email protected] και στο τηλέφωνο 2431061222.

Η «ΟΛΥΜΠΟΣ» θα επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα βάσει της συγκατάθεσής σας, την οποία θα παράσχετε κατά την αποδοχή της παρούσας δήλωσης περί προστασίας προσωπικών δεδομένων.

10. Εφαρμοστέο Δίκαιο – Δωσιδικία.

Οι παρόντες όροι διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο. Κάθε διαφορά σχετικά με τη δράση, που ενδέχεται να προκύψει στο μέλλον, υποβάλλεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων των Τρικάλων.

11. Αποδοχή των όρων.

Η συμμετοχή στη δράση συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων παραιτούμενου του συμμετέχοντος από την προσβολή της εγκυρότητας των παρόντων Γενικών Όρων της δράσης και από τη διεκδίκηση οποιασδήποτε αποζημιώσεως εξ’ αυτού.