Ασφάλεια Προσωπικών Δεδομένων

Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΕΙΑ Α.Ε δεσμεύεται για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων όπως σχετικά προβλέπουν οι διατάξεις του Ν. 2472/97.

Τα οποιαδήποτε στοιχεία θα χρησιμοποιηθούν από την ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΕΙΑ Α.Ε αποκλειστικά και μόνο για την επικοινωνία μεταξύ μας και για την ενημέρωσή σας.